Užitočné rady

Ako vybaviť stavebné povolenie?

K žiadosti o vydanie stavebného  povolenia potrebujete predložiť projekt pre stavebné povolenie spracovaný autorizovaným Ing. SKSI časť: elektroinštalácia a súhlasné stanovisko energetiky s pripojením budúcej stavby na distribučnú elektrickú sieť NN.

Ako vybaviť elektrickú prípojku NN na energetike?

1. Žiadateľ podá na klientskom centre SSE-D a.s. žiadosť  Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia

2. Po vyjadrení SEE-D a.s.(do 30 dní) nám doručí vyjadrenie, katastrálnu mapu so zakreslenou stavbou (najlepšie v .dwg formáte)

3. Nami spracovanú projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky spolu s vyplnenou žiadosťou (Vyjadrenie pre územné rozhodnutie
alebo stavebné povolenie), snímky z katastrálnej mapy kde je vyznačení objekt prípadne najbližší orientačný bod pre ľahšiu identifikáciu stavby a listom vlastníctva k danej nehnuteľnosti žiadateľ podá na klientskom centre SSE-D a.s.(možné zaslať aj poštou) bližšie info na zákazníckej linke 0850 166 007 a www.sse-d.sk

4. Kladné vyjadrenie SSE-D a.s. je potrebné k získaniu stavebného povolenia. Po kladnom vyjadrení môže stavebník na základe schválenej dokumentácie zrealizovať prípojku a podať žiadosť o pripojenie odberného miesta.

5. K žadosti o pripojenie je potrebné priložiť revíziu elektrickej prípojky, po uhradení pripojovacieho poplatku SSE-D a.s. pripojí elektrickú prípojku k distribučnej sieti NN a osadí fakturačný elektromer do elektromerovej skrine

žiadosť SSE na stiahnutie

Aký je rozdiel medzi projektom pre stavebné povolenie a realizačným projektom?

Projekt pre vydanie stavebného povolenia obsahuje: technický popis elektroinštalácie, výpočet výkonu a ističa pred elektromerom, pôdorys s rozmiestnením zásuviek, vypínačov a svietidiel. Projekt slúži len pre úrady a stavba sa nerealizuje podľa neho

Realizačný projekt oproti projektu pre stavebné povolenie obsahuje trasy všetkých káblových vedení v pôdoryse, návrh bleskozvodu, podrobné schémy rozvádzačov a rozvodu NN, výkaz výmer materiálu

Ak Vám váš elektrikár tvrdí, že projekt nepotrebujete a stačí na stavbe nakresliť na stenu kriedou, kde chcete zásuvky, vypínače a bude Vám to fungovať má pravdu fungovať to bude, ale v konečnom dôsledku neušetríte. Pri takejto inštalácii sa takmer vždy zabudne na nijaké vývody v súvislosti s alarmom, kamerami, prístupovým systémom, napájaním technológie vykurovania, ohrevu, žalúzia atď. Preto je dôležité aby všetkému predchádzala poctivá projekčná príprava v zmysle aktuálnych noriem STN ku ktorým máme ako autorizovaná osoba SKSI prístup.

Top